مرکز داوری اتاق ایران / اخبار / نسخه انگلیسی آمار ۱۴۰۰ مرکز منتشر گردید.

نسخه انگلیسی آمار ۱۴۰۰ مرکز منتشر گردید.