مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / تاریخچه مرکز داوری

تاریخچه مرکز داوری

مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای اجرای بند «ح» ماده «5» قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب اسفندماه 1369 (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵) و بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380/11/14 تأسیس گردید. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی و ایران شد. آئین نامه‌های داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری شامل "قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران"،  "آیین نامه تشکیلات مرکز داوری" و "آیین نامه هزینه های داوری"می باشد که ‌مطابق با ماده 6 قانون اساسنامه مرکز تهیه و به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده است. موضوع فعالیت این مرکز عبارت است از حل و فصل اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین المللی از طریق داوری سازمانی وفق قانون اساسنامه، آئین نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوری (آئین داوری داخلی و بین المللی) و آئین نامه هزینه های داوری مرکز.


مرکز داوری در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران مستقر و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. هیئت مدیره مرکز داوری متشکل از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن، به انتخاب هیئت نمایندگان اتاق ایران است. رکن دیگر مرکز داوری، دبیر کل است که برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب می‌شود و بر اساس مقررات قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و آئین نامه‌های داخلی مرکز داوری، انجام وظیفه می‌نماید. مرکز داوری دارای دبیرخانه ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می‌شود. دبیر كل های پیشین مركز جناب آقایان دكتر سید حسین نقیبی و دكتر محسن محبی بوده اند و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ جناب آقای دكتر علی مقدم ابریشمی به سمت دبیركل منصوب شده اند. داوران مرکز داوری از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیئت مدیره برگزیده می‌شوند.