مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / هیأت مدیره مرکز
مهندس غلامحسین شافعی

مهندس غلامحسین شافعی

سمت : رئیس هیأت مدیره
مسعود خوانساری

مسعود خوانساری

محمدرضا انصاری

محمدرضا انصاری

محمدرضا رمضانی

محمدرضا رمضانی

ناصر ریاحی

ناصر ریاحی

سید حسین معروف

سید حسین معروف

محمدرضا قمی

محمدرضا قمی