مرکز داوری اتاق ایران / داوری / ثبت درخواست

ثبت درخواست

خواهان یا نماینده وی (اعم از قانونی، قراردادی و یا قضایی) با تکمیل فرم درخواست داوری و تسلیم آن به دبیرخانه مرکز داوری ارجاع اختلاف به داوری مطابق با قواعد داوری مرکز اتاق ایران و مدیریت و انجام نظارت مرکز را تقاضا می‌نماید. فرم‌های درخواست داوری بسان فرم‌های دادخواست مراجع قضایی شامل موارد ذیل است که می بایست توسط خواهان یا نماینده وی تکمیل گردد:

  • مشخصات خواهان (ها) یا نماینده وی و خوانده (ها) که هر یک باید به صورت دقیق درج گردد
  • درج خواسته دعوا به صورت منجز و مشخص به همراه مبلغ آن (مگر خواسته غیرمالی باشد)
  • دلایل و مستندات مورد ادعا نیز که به ضمیمه درخواست ارائه می‌شود در این ردیف نام برده شود.

 

ضمائم درخواست نیز به شرح ذیل می باشد:

  • شرح خواسته
  • قرارداد موضوع اختلاف و یا قرارداد حاوی شرط داوری
  • برگ احراز هویت شخص مراجعه کننده (در خصوص اشخاص حقیقی)
  • تصویر آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه (در خصوص اشخاص حقوقی)
  • دلیل سمت مثبت نمایندگی.

دبیرخانه بعد از وصول درخواست، ضمائم آن، دریافت هزینه ثبت و در نهایت پس از صدور دستور مقتضی از سوی دبیرکل مرکز اقدام به ثبت درخواست و ضمائم آن در سیستم مجازی دبیرخانه می‌نماید.