مرکز داوری اتاق ایران / داوری / نمونه شرط داوری

نمونه شرط داوری

"نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران"

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا مرتبط با آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می¬گردد که مطابق با قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران به صورت قطعی و لازم الاجرا حل‌ و فصل گردد. این شرط داوری، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم ‌الاجرا است.


“ACIC Model Arbitration Clause”

All disputes or claims arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity, termination, breach or interpretation, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Arbitration Center of Iran Chamber (ACIC) in accordance with the Arbitration Rules of the Arbitration Center of Iran Chamber (ACIC Rules). This arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding.