مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / اعضای دیوان

اعضای دیوان

دیوان داوری مرکز داوری هیأتی است که به ‌موجب فصل پنجم آیین نامه تشکیلات مرکز داوری و به منظور حسن انجام خدمات مرکز داوری و نیز به ‌منظور اطمینان بیشتر از رعایت صحیح قانون من ‌جمله مقررات اساسنامه مرکز داوری و نیز آیین‌نامه‌های داخلی مركز داوری ایجاد می گردد. دیوان داوری مرکز مركب از پانزده نفر از اشخاص ذی‌صلاح و مجرب داخلی و خارجی می باشد و وظایف و صلاحیت‌های آن در قواعد و آیین داوری و نیز در آيين‌نامه تشكيلات مركز داوری مشخص گردیده است.
اهم صلاحیت ها و وظایف این دیوان عبارت است از:
- تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه در خصوص وجود موافقت نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول، پیش از نصب داور (بند پ ماده 9 در قواعد و آیین داوری)
- صلاحیت رسیدگی به ایراد جرح از سوی طرفین نسبت به داوران (ماده 24 در قواعد و آیین داوری)
- بررسی پيش نويس آراء داوری (ماده 53 در قواعد و آیین داوری)

دکتر لعیا جنیدی

دکتر لعیا جنیدی

سمت : نایب رییس اول
دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

سمت : نایب رییس دوم
دکتر گودرز افتخار جهرمی

دکتر گودرز افتخار جهرمی

محمد حسن امی

محمد حسن امی

دکتر عیسی امینی

دکتر عیسی امینی

دکتر منصور امینی

دکتر منصور امینی

دکتر محمد علی بهمئی

دکتر محمد علی بهمئی

کامران رشیدی

کامران رشیدی

دکتر مرتضی شهبازی نیا

دکتر مرتضی شهبازی نیا

دکتر حمیدرضا علومی یزدی

دکتر حمیدرضا علومی یزدی

دکتر جواد کاشانی

دکتر جواد کاشانی

دکتر مشکان مشکور

دکتر مشکان مشکور

دکتر سید حسن میرحسینی

دکتر سید حسن میرحسینی

دکتر فریدون نهرینی

دکتر فریدون نهرینی

دکتر مجید غمامی

دکتر مجید غمامی

دکتر حسین میرمحمد صادقی

دکتر حسین میرمحمد صادقی

یونس قهرمانی

یونس قهرمانی

Prof. Loukas Mistelis

Prof. Loukas Mistelis

Prof. Emilia Onyema

Prof. Emilia Onyema