مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / اعضای دیوان

اعضای دیوان

دیوان داوری مرکز داوری هیأتی است که به ‌موجب فصل پنجم آیین نامه تشکیلات مرکز داوری و به منظور حسن انجام خدمات مرکز داوری و نیز به ‌منظور اطمینان بیشتر از رعایت صحیح قانون من ‌جمله مقررات اساسنامه مرکز داوری و نیز آیین‌نامه‌های داخلی مركز داوری ایجاد می گردد. دیوان داوری مرکز مركب از پانزده نفر از اشخاص ذی‌صلاح و مجرب داخلی و خارجی می باشد و وظایف و صلاحیت‌های آن در قواعد و آیین داوری و نیز در آيين‌نامه تشكيلات مركز داوری مشخص گردیده است.
اهم صلاحیت ها و وظایف این دیوان عبارت است از:
- تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه در خصوص وجود موافقت نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول، پیش از نصب داور (بند پ ماده 9 در قواعد و آیین داوری)
- صلاحیت رسیدگی به ایراد جرح از سوی طرفین نسبت به داوران (ماده 24 در قواعد و آیین داوری)
- بررسی پيش نويس آراء داوری (ماده 53 در قواعد و آیین داوری)