مرکز داوری اتاق ایران / خدمات دیگر / میانجیگری / ثبت درخواست میانجیگری

ثبت درخواست میانجیگری

متقاضی میانجیگری یا نماینده وی (اعم از قانونی، قراردادی و یا قضایی) با تکمیل فرم درخواست میانجیگری و تسلیم آن به دبیرخانه مرکز داوری، ارجاع اختلاف به میانجیگری مطابق با قواعد میانجیگری مرکز اتاق ایران و مدیریت و انجام نظارت مرکز را تقاضا می‌نماید. فرم‌های درخواست میانجیگری می بایست توسط خواهان یا نماینده وی تکمیل گردد:

- مشخصات متقاضی میانجیگری یا نماینده وی و طرف مقابل که هر یک باید به صورت دقیق درج گردد.

- مشخصات اشخاصی که طرفین قصد دارند از آنان برای حضور در میانجیگری دعوت به عمل آورند.

- شرح اختلاف و درج خواسته دعوا به صورت منجز و مشخص به همراه مبلغ آن (مگر خواسته غیرمالی باشد).

 

دبیرخانه بعد از وصول درخواست، ضمائم آن، دریافت هزینه ثبت و در نهایت پس از صدور دستور مقتضی از سوی دبیرکل مرکز اقدام به ثبت درخواست و ضمائم آن در سیستم مجازی دبیرخانه می‌نماید.