مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / تیم اجرایی مرکز
فرشته شیخوند

فرشته شیخوند

سمت : معاون اجرایی و سرپرست كارشناسان حقوقی
پست الکترونیک : f.sheikhvand@arbitration.ir
الهام فارسی

الهام فارسی

سمت : رییس دفتر دبیركل
پست الکترونیک : info@arbitration.ir
مازیار جاوید

مازیار جاوید

سمت : مدیر آموزش و تحقیقات
پست الکترونیک : mazyar.javid@arbitration.ir
فاطمه شیرازی

فاطمه شیرازی

سمت : كارشناس ارشد حقوقی
پست الکترونیک : fshirazi@arbitration.ir
مرجان رضوانی

مرجان رضوانی

سمت : کارشناس حقوقی
پست الکترونیک : m.rezvani@arbitration.ir
الهام برزگر

الهام برزگر

سمت : کارشناس حقوقی
پست الکترونیک : e.barzegar@arbitration.ir
حنانه بذرافکن

حنانه بذرافکن

سمت : کارشناس حقوقی
پست الکترونیک : h.bazrafkan@arbitration.ir
آیلین مسلمی پاک

آیلین مسلمی پاک

سمت : کارشناس آموزش
پست الکترونیک : a.moslemi@arbitration.ir
الهام مشهودی

الهام مشهودی

سمت : کارشناس حقوقی
پست الکترونیک : e.mashhoodi@arbitration.ir
مسعود راد

مسعود راد

سمت : كارشناس مالی
پست الکترونیک : m.rad@arbitration.ir
سید احسان ستاره دان

سید احسان ستاره دان

سمت : مدیر IT
پست الکترونیک : setarehdan@arbitration.ir