مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / تیم اجرایی مرکز
فرشته شیخوند

فرشته شیخوند

سمت : معاون اجرایی و سرپرست كارشناسان حقوقی
پست الکترونیک : f.sheikhvand@arbitration.ir
تلفن داخلی : 102
الهام فارسی

الهام فارسی

سمت : رییس دفتر دبیركل
پست الکترونیک : info@arbitration.ir
تلفن داخلی : 101
مسعود محبوب

مسعود محبوب

سمت : نماینده دبیرکل در دفاتر استان‌ها
پست الکترونیک : masood.mahboob@arbitration.ir
تلفن داخلی : 110
فاطمه شیرازی

فاطمه شیرازی

سمت : كارشناس ارشد حقوقی
پست الکترونیک : fshirazi@arbitration.ir
تلفن داخلی : 104
مریم جاوید

مریم جاوید

سمت : کارشناس حقوقی
پست الکترونیک : maryam.javid@arbitration.ir
تلفن داخلی : 103
مازیار جاوید

مازیار جاوید

سمت : مدیر آموزش و تحقیقات
پست الکترونیک : mazyar.javid@arbitration.ir
تلفن داخلی : 103
مرجان رضوانی

مرجان رضوانی

سمت : کارشناس حقوقی
پست الکترونیک : m.rezvani@arbitration.ir
تلفن داخلی : 111
الهام برزگر

الهام برزگر

سمت : کارشناس حقوقی
پست الکترونیک : e.barzegar@arbitration.ir
تلفن داخلی : 112
سعید صالح آبادی

سعید صالح آبادی

سمت : کارشناس حقوقی
پست الکترونیک : e.salehabadi@arbitration.ir
تلفن داخلی : 113
فریده سادات موسوی

فریده سادات موسوی

سمت : كارشناس ارشد مالی
پست الکترونیک : f.mousavi@arbitration.ir
تلفن داخلی : 109
سید احسان ستاره دان

سید احسان ستاره دان

سمت : مدیر IT
پست الکترونیک : setarehdan@arbitration.ir
تلفن داخلی : 118