مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده ۴۸۹

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده ۴۸۹

آرای قوه قضاییه مربوط به ماده 489 آیین دادرسی مدنی: