مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده 492

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده 492

درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید.‌این قرار قطعی است.