مرکز داوری اتاق ایران / اخبار / اصلاح قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران

اصلاح قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران

با پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران، اصلاح قواعد داوری و آیین نامه داخلی در دستور کار مرکز قرار گرفته است.
متن پیشنهادی به زودی نهایی می شود و سپس توسط كارگروه تخصصی بررسی می گردد.