مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ماده ۴۶۲

رویه قضایی در مورد داوری

ماده ۴۶۲

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.