مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ماده ۴۶۴

رویه قضایی در مورد داوری

ماده ۴۶۴

در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.