مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ماده ۴۶۶

رویه قضایی در مورد داوری

ماده ۴۶۶

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند.