مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده ۴۶۹

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده ۴۶۹

آرای قوه قضاییه مربوط به ماده 469 آیین دادرسی مدنی: