مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ماده 470

رویه قضایی در مورد داوری

ماده 470

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.