مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ماده ۴۷۳

رویه قضایی در مورد داوری

ماده ۴۷۳

آرای قوه قضاییه مربوط به ماده 473 آیین دادرسی مدنی: