مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ماده ۴۷۴

رویه قضایی در مورد داوری

ماده ۴۷۴

آرای قوه قضاییه مربوط به ماده 474 آیین دادرسی مدنی: