مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده ۴۷۷

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده ۴۷۷

آرای قوه قضاییه مربوط به ماده 477 آیین دادرسی مدنی: