مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ماده 479

رویه قضایی در مورد داوری

ماده 479

ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده‌قبل نمی‌باشد.