مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده ۴۸۲

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده ۴۸۲

آرای قوه قضاییه مربوط به ماده 482 آیین دادرسی مدنی: