مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده 483

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده 483

درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح‌نامه‌ای‌که به‌امضای داوران‌رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.