مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده ۴۸۵

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده ۴۸۵

آرای قوه قضاییه مربوط به ماده 485 آیین دادرسی مدنی: