مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ماده ۴۸۷

رویه قضایی در مورد داوری

ماده ۴۸۷

آرای قوه قضاییه مربوط به ماده 487 آیین دادرسی مدنی: