مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده 494

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده 494

چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری‌تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.