مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده 496

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده 496

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 – دعوای ورشکستگی.
2 – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.