مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده 498

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده 498

میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌خواهد رسید.