مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ‌ماده 501

رویه قضایی در مورد داوری

‌ماده 501

هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.