مرکز داوری اتاق ایران / منابع / رویه قضایی در مورد داوری / ماده 310

رویه قضایی در مورد داوری

ماده 310

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.