مرکز داوری اتاق ایران / خدمات دیگر / میانجیگری / هزینه میانجیگری / هزینه میانجیگری

هزینه میانجیگری

مطابق با قواعد و آیین میانجیگری مرکز اتاق ایران، هزینه میانجیگری شامل هزینه اداری مرکز داوری و حق الزحمه میانجی است. هزینه های اداری میانجیگری همان است که برای هزینه های اداری داوری و در جدول مربوطه مقرر گردیده است. حق الزحمه میانجی نیز جز در مواردی که طرفین طور دیگر توافق نمایند بر حسب ساعت کار تعیین می گردد.