مرکز داوری اتاق ایران / سایر خدمات مرکز / مرکز در مقام نصب داور

مرکز داوری اتاق ایران در مقام نصب داور

مرکز داوری اتاق ایران در کنار انجام خدمات اصلی خود به عنوان نهاد ناظر بر داوری سازمانی، به موجب ماده ۷ آیین نامه تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران می‌تواند از سوی طرفین به عنوان مقام ناصب داور تعیین گردد. این امر می‌تواند همزمان با انعقاد قرارداد به صورت شرطی در ضمن قرارداد پیش بینی شده و یا پس از حدوث اختلاف و بر اساس تراضی بعدی طرفین از مرکز درخواست گردد که به عنوان مقام ناصب داور عمل نماید.

در این موارد، مرکز داوری اتاق ایران با بررسی و در نظر گرفتن موضوع اختلاف، از لیست داوران معتمد خود فرد یا افرادی را که دارای تخصص مرتبط با موضوع اختلاف می‌باشند انتخاب کرده و به متقاضی نصب داور معرفی می نماید.