مرکز داوری اتاق ایران / دوره‌ها / داوری

موانع اجرای آرای داوری در دادگاه

مدرس : دکتر عیسی امینی، دکتر سید مفید کلانتریان
مشاهده

آموزش داوری داخلی تخصصی (دوره اول)

مدرس : آقای شهرام شمس، آقای سهیل مهرآمیز
مشاهده