مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / مزایای مرکز داوری

مزایای مرکز داوری

حمایت قانون از مرکز

مهم ترین ویژگی که مرکز داوری اتاق ایران را از سایر موسسات فعال در حوزه داوری متمایز نموده و اسباب برتری آن را فراهم می آورد "پشتوانه قانونی" این مرکز است. مرکز داوری اتاق ایران در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران تاسیس گردیده و دارای اساسنامه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد.

هزینه

هزینه‌های داوری (شامل حق الزحمه داوران و هزینه های اداری) به موجب آیین نامه هزینه‌های داوری مرکز تعیین می گردد که پرداخت آن بصورت بالمناصفه بر عهده‌ی طرفین اختلاف است. با این حال، این امر مانع از توافق طرفین به نحو دیگر نمی باشد. میزان هزینه های داوری در مقایسه با هزینه های مراجع قضایی و همچنین سایر مراکز داوری بین المللی به مراتب کمتر می باشد. به منظور مساعدت برای پرداخت کننده هزینه داوری (اعم از خواهان یا خوانده) تسهیلاتی نیز همچون تخفیف و امکان تقسیط هزینه داوری در نظر گرفته شده است که در صورت درخواست متقاضی و تایید دبیرکل مرکز داوری به شخص پرداخت کننده تعلق خواهد گرفت.

تخصص

داوران معتمد مرکز داوری دارای تخصص و تجربه در امور حقوقی و تجاری می باشند. این ویژگی، از مهم ترین مزایای انتخاب مرکز داوری اتاق ایران می باشد که شرایط لازم را برای طرفین جهت ارجاع اختلافات خود به اشخاص متخصص فراهم آورده است که این امر باعث دقت در رسیدگی، جلوگیری از اطاله در دادرسی و رعایت اصل سرعت در فرآیند داوری می گردد. از دیگر ویژگی های مرکز داوری اتاق ایران، نظارت دبیرخانه مرکز بر جریان و فرآیند داوری از ابتدا تا انتهای آن می باشد.

کیفیت آرای داوری مرکز

بررسی آرای مرکز داوری اتاق ایران توسط دیوان داوری مرکز، از دیگر ویژگی ها و مزایای ارجاع اختلافات مرکز داوری اتاق ایران بوده که باعث افزایش کیفیت آرای صادره در مرکز و برتری آن‌ها نسبت به آرای صادر شده در داوری موردی گردیده است.