مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / اعضای دیوان / دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی
دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

سمت : نایب رییس دوم
بیوگرافی