مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / اعضای دیوان / دکتر لعیا جنیدی
دکتر لعیا جنیدی

دکتر لعیا جنیدی

سمت : نایب رییس اول
بیوگرافی