مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / هیأت مدیره
صمد حسن زاده

صمد حسن زاده

سمت : رئیس هیأت مدیره
محسن ضرابی

محسن ضرابی

سمت : نائب رئیس هیات مدیره
حسین پیرموذن

حسین پیرموذن

سمت : عضو هیات مدیره
محمود نجفی عرب

محمود نجفی عرب

سمت : عضو هیات مدیره
ساسان شاه ویسی

ساسان شاه ویسی

سمت : عضو هیات مدیره
احمد آتش هوش

احمد آتش هوش

سمت : عضو هیات مدیره
امیر عادل طاهرخانی

امیر عادل طاهرخانی

سمت : عضو هیات مدیره