مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / تیم اجرایی مرکز / مازیار جاوید
مازیار جاوید

مازیار جاوید

سمت : مدیر آموزش و تحقیقات
بیوگرافی