مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / تیم اجرایی مرکز / فرشته شیخوند
فرشته شیخوند

فرشته شیخوند

سمت : معاون اجرایی و سرپرست كارشناسان حقوقی
بیوگرافی