مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / تیم اجرایی مرکز / دکتر علی مقدم ابریشمی
دکتر علی مقدم ابریشمی

دکتر علی مقدم ابریشمی

سمت : دبیرکل مرکز داوری
بیوگرافی