مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / تیم اجرایی مرکز / فریده سادات موسوی
فریده سادات موسوی

فریده سادات موسوی

سمت : كارشناس ارشد مالی
بیوگرافی