مرکز داوری اتاق ایران / درباره ما / هیأت مدیره مرکز / مهندس غلامحسین شافعی
مهندس غلامحسین شافعی

مهندس غلامحسین شافعی

سمت : رئیس هیأت مدیره
بیوگرافی