دستور العمل صدور رای

  • نوشته شده در : 1398/12/11
  • 0 دیدگاه
  • تعداد بازدید : 2633

"دستور العمل صدور رای"

 

داوران محترم مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

 مقتضی است با توجه مقررات قانونی و ماده 52 قواعد و آیین داوری مرکز، موارد زیر را در صدور رای داوری  رعایت فرمایند.

1- رای داوری باید مطابق نمونه (فرمت) مرکز داوری تنظیم و امضا شود.

2- رای باید دارای شماره و تاریخ باشد. (دبیرخانه مرکز داوری انجام می‌دهد).

3- رای داور باید مقدمه ای مشتمل بر مشخصات طرفین و وکلا و نمایندگان آنها، نشانی آنها، خواسته دعوا اعم از اصلی و طاری و نیز اسم یا اسامی داور باشد.

4- پس از مقدمه، گردشکار یا خلاصه جریان رسیدگی گویا و روان مشتمل بر اهم ادعاها، دفاعیات و پاسخ‌های طرفین آورده شود.

5- در متن رای ادله و دفاعیات طرفین تحلیل شود.

6- قسمتی از متن رای داوری به تشخیص منجز داور راجع به خواسته ها، اختصاص داده شود.

7- رای داور با نثر فارسی روان و با رعایت قواعد نگارش فارسی نوشته شود و حتی الامکان از به کار بردن واژه‌های بیگانه پرهیز شود.(مگر اصطلاحات فنی)

8- رای داوری باید مدلل و مستند به مواد قانونی یا اصول حقوقی و خصوصاً مفاد قرارداد باشد.

9- در صورت صدور رای به محکومیت به پرداخت وجه یا انجام عملی توسط محکوم علیه، بحش اجرایی به رای اضافه شود و خلاصه آن درج و تکرار شود بنحوی که در مرحله اجرا ابهام و اشکالی بوجود نیاید.                                                                                                                                                                                    

10- در صورتیکه رای سازشی صادر می‌شود، مفاد توافق‌های طرفین به صورت روشن در رای درج گردد تا در مرحله اجرا ابهام و اشکالی رخ ندهد.

11- در مورد هزینه‌های حقوقی (مانند حق الوکاله و دستمزد کارشناس و ...) و نیز هزینه‌های داوری اعلام نظر شود.

دکتر محسن محبی

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران

 

تاریخ: اسفند 1398

 

 

 

قواعد داوری مرکز در مورد رای داوری:

ماده 50- رأی مبتنی بر سازش طرفین

الف) چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، «داور» به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوة فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رأی سازشی صادر می‌نماید و قرار سقوط دعوی صادر می‌کند.

ب) رأی سازشی که به صورت فوق صادر می‌شود، برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 51- اخذ تصمیم توسط هیأت داوران

الف) در مواردی که رسیدگی به وسیله هیأتی از داوران به‌عمل می‌آید، اعضای هیأت داوری باید از تاریخ و محل جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود، مطلع باشند.

ب) تصمیم «هیأت داوران» با اکثریت آراء، معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در صورتی‌که اکثریت حاصل نشود، رئیس هیأت داوری به تنهایی رأی را صادر می‌کند.

تبصره- در صورتی که یکی از اعضای هیأت داوران استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند یا از دادن رأی امتناع نماید، دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد و چنانچه بین دو «داور» دیگر اتفاق نظر حاصل نگردد، مرکز داوری طبق مقررات این آیین‌نامه «داور» دیگری به جای «داور» مستعفی یا ممتنع یا غایب، انتخاب و منصوب می‌نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.

ماده 52- شکل و محتوای رأی

الف) رأی داوری باید کتبی باشد و به امضای «داور» برسد. در موردی که «داور» بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت داوران کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای اعضای دیگر هیأت داوری در برگ رأی ذکر شود. نظر مخالف یا جداگانه هر داور، به رأی ضمیمه می‌شود، مگر طرفین طور دیگر توافق کنند.

ب) رأی داوری مشتمل است بر «مقدمه»، «خلا­صه جریان رسیدگی»، «متن رأی داور» و «بخش اجرایی رأی».

1- «مقدمه» رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور و خواسته دعوی خواهد بود.

2- «خلاصه جریان رسیدگی» مشتمل است بر خلاصه‌ای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است.

3- «متن رأی» مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی سازشی طبق ماده 50 باشد یا براساس اختیار «داور» برای طرف‌های صلح و سازش صادر شده باشد.

4- بخش اجرایی رأی، مشتمل است بر تشخیص منجز «داور» نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که طرف‌های ذی‌ربط دعوی باید مطابق بخش اجرایی رأی به عمل آورند.

5- رأی داوری، باید حاوی تاریخ و محل داوری طبق ماده 16 این آیین داوری باشد.

ماده 53- بررسی پیش نویس رأی داوری و ابلاغ آن

الف) به منظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز این آیین داوری، «داور» باید قبل از امضای رأی، پیش نویس آن را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید و دبیرخانه مرکز با رعایت مقررات فصل پنجم از آیین‌نامه داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و تشکیلات مرکز داوری مصوب 23/ 12/ 1384 در اولین جلسه دیوان داوری مرکز مطرح می‌کند. دیوان داوری مرکز داوری می‌تواند بدون آنکه در آزادی عمل و اختیارات «داور» از نظر تصمیم گیری مداخله کند، توجه «داور» را به نکات شکلی و یا ماهوی جلب و یادآوری کند. «داور» در قبول یا رد نکات ماهوی مخیّر است، لکن مکلف است نظرات دیوان داوری مرکز درباره مسایل شکلی را رعایت کند. پس از تأیید پیش نویس رأی توسط دیوان داوری مرکز و از لحاظ شکلی، «داور» مجاز به امضای آن می‌باشد.

ب) رأی داوری که به ترتیب فوق صادر و امضاء شده، توسط دبیرخانه مرکز داوری در دفتر ثبت آراء با قید شماره و تاریخ صدور، ثبت می‌شود و شماره و تاریخ فوق بر روی رأی درج و صفحات رأی به مهر دبیرخانه مرکز داوری ممهور خواهد شد. نسخه اصل رأی داوری در پرونده ضبط و تصویر مصدق آن که دارای اعتبار نسخه اصل است، به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد، مشروط به آن که کلیه هزینه‌های داوری پرداخت شده باشد.