مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین المللی

  • نوشته شده در : 1399/02/03
  • تعداد بازدید : 116

کمیسیون حقوق تجارت بین­ الملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسیترال) نقش مهمی در توسعه و ترویج داوری بین المللی خصوصاً هماهنگی و یکنواختی در قواعد و مقررات ایفا کرده است. آنسیترال تاکنون چهار سند مهم در مورد داوری بین­ المللی تهیه و تصویب کرده است.

کمیسیون حقوق تجارت بین­ الملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسیترال) نقش مهمی در توسعه و ترویج داوری بین المللی خصوصاً هماهنگی و یکنواختی در قواعد و مقررات ایفا کرده است. آنسیترال تاکنون چهار سند مهم در مورد داوری بین­ المللی تهیه و تصویب کرده است:

1-  در سال 1976 قواعد داوری

2-   در سال 1985 قانون نمونۀ داوری تجاری بین­المللی؛ و داوری

3- در سال 2013 قواعد شفافیّت در داوری‌های سرمایه گذاری

4- در سال 2014 پیش نویس "کنوانسیون راجع به شفافیت در داوریهای مبتنی بر معاهده بین دولت و سرمایه گذار (خصوصی)" موسوم به کنوانسیون موریس در باره شفافیت که از مارس 2015 برای امضای کشورها مفتوح است.

ترجمه و تحقیق فارسی این چهار سند دربارۀ داوری بین المللی همراه با متن انگلیسی آنها به قلم دکتر محسن محبی – حسین کاویار توسط انتشارات خرسندی منتشر شد.