قواعد و آیین داوری و میانجیگری مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  • نوشته شده در : 1399/02/03
  • تعداد بازدید : 134

به اهتمام دکتر محسن محبی تهیه گردید.چاپ چهارم این مجموعه در آبان 1398 منتشر شده است. علاوه بر این، مرکز داوری قواعد و آیین میانجیگری را نیز تهیه و تنظیم نموده و به تصویب مرجع صالح (هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران) رسیده است.

  به اهتمام دکتر محسن محبی تهیه گردید.چاپ چهارم این مجموعه در آبان 1398 منتشر شده است. علاوه بر این، مرکز داوری  قواعد و آیین میانجیگری را نیز تهیه و تنظیم نموده و به تصویب مرجع صالح (هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران) رسیده است. چاپ چهارم قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران مشتمل بر قواعد میانجیگری نیز می‌باشد. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نخستین مرکز داوری سازمانی است که براساس قانون تاسیس شده است (بهمن 1380) و برای نخستین بار قواعد داوری و میانجیگری سازمانی را تدوین و منتشر کرده است.

قواعد داوری و میانجیگری مرکز داوری شامل موارد زیر می‌باشد: 

1-قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران

2- آیین نامه هزینه‌های داوری مرکز داوری

 3- آیین نامه تشکیلات مرکز داوری

4- باب هفتم قانون آیین داورسی مدنی _ داوری

5- قانون داوری تجاری بین المللی 

6- قانون الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرء داوری خارجی

7- قواعد و آیین میانجیگری

8- آیین نامه هزینه‌های میانجیگری

9- کنوانسیون سنگاپور در مورد میانجیگری