• جمعه 26 شهریور 1400

     - 

    00:00:00

هيئت مديره مرکز داوري اتاق ايران

رئيس هيئت مديره
مهندس غلامحسین شافعی

اعضاي هيئت مديره

مسعود خوانساری
محمدرضا رمضانی
محمدرضا انصاری
ناصر ریاحی
سید حسین معروف
محمدرضا قمی