• جمعه 9 آبان 1399

     - 

    00:00:00

 میانجیگری

به نظر ما در قراردادهای تجاری علت بروز اختلافات و دعاوی تجاری لزوما

زیاده خواهی یا سوء نیت نیست.

نکته اصلی در داوری و خصوصا میانجیگری همین است. با درک درست علت اختلاف،

بهتر میتوان به حل و فصل آن کمک کرد.

 

 

قواعد میانجیگری مرکز شروط میانجیگری مرکز