مراحل رسيدگي به دعاوي داخلي در مرکز داوري اتاق بازرگاني ايران

  • نوشته شده در : 1398/12/12
  • تعداد بازدید : 3948

شرح مراحل رسیدگی به دعاوی داوری داخلی در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (ارجاع به مواد قواعد داوری مرکز)

  • مرکز داوری وظایف و اختیارات خود را از طریق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری انجام می‌دهد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند. (ماده 2)

  • نحوه هماهنگی و نظارت بر جریان رسیدگی در مواد مختلف قواعد داوری مرکز مشخص شده است. امور دفتری و داوری جریان رسیدگی توسط دبیرخانه مرکز انجام می‌شود (الف) و جریان رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر عهده داوران است.(ب)

الف- دبیرخانه  

  1- درخواست داوری

خواهان یا متقاضی داوری، باید دادخواست داوری خود را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. (ماده 6 - الف)

دادخواست داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد: (ماده 6- ب)

          1- مشخصات کامل طرفین، و در صورت دعوی به نمایندگی یا وکالت هرگونه اسناد مثبت سمت. 

          2- توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد و بیان منشاء ادعا و دلایل آن.

          3- تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن.

          4- توضیح درباره موافقتنامه داوری.

          5- اظهار نظر در مورد تعداد داوران

          6- در صورتی که داوری  بین المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال. 

1-1- ابلاغ درخواست داوری به خوانده

 - پس از دریافت دادخواست داوری دبیرخانه مرکز داوری یک نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخ گویی به خوانده، ابلاغ می‌کند. (ماده 7 - الف)

-  خوانده در داوری داخلی 10 روز فرصت دارد. (ماده 7- الف)

     - خوانده در داوری بین المللی 30 روز فرصت دارد.(ماده 7- الف)

2-1- ابلاغ پاسخ خوانده به خواهان

 - دبیرخانه مرکز داوری، نسخه ای از پاسخ خوانده به دادخواست داوری را به خواهان ابلاغ می‌کند. (ماده 7 - ب)

3-1- امکان طرح دعوای متقابل توسط خوانده

- در صورتی که خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به دادخواست داوری، به دبیرخانه تسلیم و ثبت کند. (ماده 7 بند، پ)

2- محاسبه وصول هزینه‌های داوری

مراجعه به مرکز داوری و استفاده از خدمات آن برای حل و فصل اختلافات، در هر مورد موکول به پرداخت هزینه هایی است که مطابق آیین نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزینه‌های داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوی، محاسبه و دریافت می‌شود. (ماده 58 - الف)

1-2- تساوی در پرداخت هزینه‌های داوری میان خواهان و خوانده

هزینه‌های داوری در مرکز داوری به تساوی برعهده‌ی خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رای، به دبیرخانه مرکز بپردازند. (ماده 59)

2-2- عدم پرداخت هزینه‌ها توسط طرفین

اگر هریک از طرفین از پرداخت سهم خود از هزینه‌های داوری خودداری کند، هر یک از طرف‌های دیگر می‌تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی، سهم طرف ممتنع را بپردازد. (ماده 59)

3-2- ابطال دادخواست در صورت عدم تادیه هزینه ها

چنانچه طرفین از پرداخت هزینه‌های داوری ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند، دبیرکل می‌تواند با مشورت داور رسیدگی را متوقف کند. (ماده 60)

3- تراضی طرفین بر انتخاب داور یا هیات داوری

1-3- انتخاب و نصب داور

- طرفین می‌توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران، توافق نمایند. (ماده 10 - الف)

- در صورت فقدان توافق و در صورت اختلاف طرفین، مرکز داوری یک نفر را به عنوان داور انتخاب می‌نماید و به طرفین اعلام می‌کند تا اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور دارند، ظرف مهلت 15 روز پس از معرفی داور به دبیرخانه، اعلام کنند. (ماده 10- ب، 2)

   - داور باید همزمان با قبول سمت، اعلامیه ای مکتوب مبنی بر تایید بی طرفی و استقلال خود امضاء و به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. (ماده 22- ب)

 2-3 – امکان جرح داور 

داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی طرفی و استقلال او شود. (ماده 23)

- طرفی که قصد جرح داور را دارد، باید ظرف 15 روز از تاریخ قبولی داور مربوط، یا در صورت حادث شدن جهات رد و جرح داور، در جریان داوری ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع ، دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته طی لایحه ای همزمان کتبا به دبیرخانه مرکز داوری، داور مربوط، سایر داوران و طرف‌های دیگر داوری اعلام کند. (ماده  24- الف)

3-3- رسیدگی داور به ایراد جرح

- داور مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند. (ماده 24- ب)

4-3- عدم پذیرش جرح توسط داور

- در صورتی که داور مربوط جرح را  نپذیرد، طرفی که داور را جرح کرده می‌تواند ظرف 20 روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به دیوان داوری مرکز داوری مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. (ماده 24 - پ)

4- تسلیم پرونده به داور

بلافاصله پس از انتخاب داور واحد یا تشکیل هیات داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، دبیرخانه مرکز داوری پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه آن قسمت از هزینه‌های داوری که دبیرخانه در این مرحله مطالبه کرده است، تایید شده باشد. (ماده 36)

ب- داور/ هیات داوری

5- تنظیم قرارنامه داوری توسط داور

داور مکلف است پس از تحویل گرفتن پرونده از دبیرخانه، ظرف 15 روز براساس آخرین لوایح و اظهارات طرفین، و عندالاقتضاء با حضور ایشان، قرارنامه داوری را تنظیم نماید. (ماده 39- الف)

1-5- جلسه استماع و رسیدگی

پس از تسلیم پرونده به داور، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر داور انجام می‌شود. مع ذلک در صورتی که داور تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر نیست می‌تواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و رای صادر نماید. (ماده 43- الف)

2-5- تجدید جلسه به صلاحدید داور

پس از تسلیم پرونده به داور، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر داور انجام می‌شود.، مع ذلک در صورتی که داور تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر نیست می‌تواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و رای صادر کند. (ماده43- الف)

در صورتی که داور با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین یا ملاحضه اسناد و مدارک را لازم بداند، می‌تواند تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و به طرفین ابلاغ کند. ( ماده 43- ب)

3-5- ارجاع امر به کارشناس

داور می‌تواند در مواردی که لازم بداند راسا و یا به درخواست هریک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقرر کند که هرکدام از طرفین هرگونه از اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد. ( ماده 46- الف)

 4-5 – استماع شهادت شهود 

در صورتی که هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را کتبا، تسلیم کند. در صورت احراز تاثیر مودای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، داور مقرر می‌کند جلسه ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می‌آورد. (ماده 45- الف)

5-5 - ورود شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه داوری، داور تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود. (ماده 47)

 6 – ختم رسیدگی و صدور رای  

1-6- ارسال پیش نویس رای به دیوان داوری مرکز

داور پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده اند، و با رعایت مفاد ماده 49 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار رای می‌کند. (ماده 48 – الف)

- داور مکلف است حداکثر ظرف 20 روز پس از اعلام ختم رسیدگی، پیش نویس رای داوری را قبل از امضاءجهت اعمال مقررات ماده 53 این آیین داوری به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. (ماده 48 – پ)

- در داوری‌های داخلی، مدت داوری هایی که به مرکز ارجاع می‌شود 3 ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. (ماده 49- الف)

- در داوری‌های بین المللی داور مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری طبق ماده 39 این قواعد داوری، رسیدگی و رای صادر کند. (ماده 49- ب)

ج- دبیرخانه

7 - ابلاغ رای داوری

پس از امضاء، رای داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه هزینه‌های داوری به مرکز داوری پرداخت شده باشد. (ماده 56- الف)