شرط داوري

  • نوشته شده در : 1396/10/26
  • تعداد بازدید : 10529
  • خروجی Pdf

 

 

عنوان: وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد داوری

کلمات کلیدی: داوری، انتقال موضوع شرط داوری، قائم مقامی

 

دانلود متن 

 

عنوان: نسبی بودن شرط داوری

کلمات کلیدی: داوری، شرط داوری، اصل نسبی بودن قراردادها

 

دانلود متن 

 

عنوان: مطالبه انحلال قرارداد از داور

کلمات کلیدی: ابطال شرط داوری، تایید فسخ قرارداد،صلاحیت دادگاه

 

دانلود متن 

 

عنوان: قلمرو شرط داوری

کلمات کلیدی: اجرای قرارداد، تفسیر قرارداد، داوری، شرط داوری، قلمرو شرط داوری

 

دانلود متن 

 

عنوان: فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

کلمات کلیدی: ابطال رای داوری، فسخ، احراز فسخ

 

دانلود متن 

 

عنوان: عدول از شرط داوری

کلمات کلیدی: شرط داوری، عدول از شرط داوری،  تراضی طرفین برای عدول

 

دانلود متن 

 

عنوان: عدم تسری شرط داوری موجود در قرارداد به دارنده چک

کلمات کلیدی: اسناد تجاری، اصل نسبی بودن قراردادها، شرط داوری

 

دانلود متن 

 

عنوان: عدم تسری شرط داوری به خسارت خارج از قرارداد 

کلمات کلیدی: خسارات خارج از قرارداد، خسارت قراردادی، داوری، صلاحیت داوری

 

دانلود متن 

 

عنوان: عدم استناد خوانده به شرط داوری

کلمات کلیدی: داوری، شرط داوریف عدم ایراد خوانده، صلاحیت دادگاه، رسیدگی ماهوی، صدور حکم

 

دانلود متن 

 

عنوان: عدم استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی

کلمات کلیدی: داوری، انحلال قرارداد داوری، استقلال شرط داوری

 

دانلود متن 

 

عنوان: عدم استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی

کلمات کلیدی: داوری، انحلال قرارداد داوری، استقلال شرط داوری

 

دانلود متن 

 

عنوان: ضمانت اجرای عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی

کلمات کلیدی: تصویب هیات وزیران، داوری، دعاوی اموال دولتی

 

دانلود متن 

 

عنوان: شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی

کلمات کلیدی: داوری، دعاوی راجع به اموال عمومی، دعاوی راجع به اموال دولتی

 

دانلود متن 

 

عنوان: شرط داوری در قرارداد‌های دولتی

کلمات کلیدی: داوری، شرط داوری، رسیدگی در ماهیت

 

دانلود متن 

 

عنوان: رای داوری به فسخ قرارداد موضوع داوری

کلمات کلیدی: ابطال رای داور، اختیارات داور، صلاحیت

 

دانلود متن 

 

عنوان: داوری راجع به اموال عمومی و دولتی

کلمات کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، ابطال رای داوری

 

دانلود متن 

 

عنوان: دامنه شمول شرط داوری

کلمات کلیدی: داوری، شرط داوری، اشخاص طرف قرارداد، قائم مقام

 

دانلود متن 

 

عنوان: حکومت شرط داوری بر وصف تجریدی اسناد تجاری

کلمات کلیدی: داوری، ایراد صلاحیت، وصف تجریدی و تنجیزی، اسناد تجاری

 

دانلود متن 

 

عنوان: توافق بر صلح و سازش خارج از دادگاه 

کلمات کلیدی: صلح و سازش، داوری، شرط داوری

 

دانلود متن 

 

عنوان: تقاضای تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه 

کلمات کلیدی:داور، تعیین داور، داور مرضی الطرفین

 

دانلود متن 

 

عنوان: تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری

کلمات کلیدی: داوری، شرط داوری، بطلان

 

دانلود متن 

 

عنوان: تاثیر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری و ارجاع به داوری

کلمات کلیدی: داوری، دعوی فسخ، صلاحیت، صلاحیت دادگاه

 

دانلود متن 

 

عنوان: بی اعتباری شرط داوری با فوت احد از طرفین قرارداد 

کلمات کلیدی: داوری، شرط داوری، ابطال رای

 

دانلود متن 

 

عنوان: اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد 

کلمات کلیدی: پایان مدت قرارداد، داوری، شرط داوری

 

دانلود متن 

 

عنوان: استقلال شرط داوری

کلمات کلیدی: داوری، استقلال شرط داوری، اقاله قرارداد

دانلود متن 

 

عنوان: اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد 

کلمات کلیدی: ابطال رای، مهلت قانونی، صلاحیت داور، انفساخ، داور مرضی الطرفین

 

دانلود متن 

 

عنوان: اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری

کلمات کلیدی: داوری، قرارداد داوری، فسخ، ابطال رای

 

دانلود متن 

 

عنوان: اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث

کلمات کلیدی: داوری، شرط داوری، ابطال رای

 

دانلود متن 

 

عنوان: اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری 

کلمات کلیدی: داوری، شرط داوری، انحلال قرارداد، استقلال شرط داوری

 

دانلود متن