The new jiangsdanton, the replica watches uk home of the wrist watch exhibition at Geneva, is a replica watches perfect round, aesthetic essence and swiss replica watches harmonious ratio. Inspired by the style created by jiang in the swiss replica watches 1950s, the Patrimony series is a model of minimalism.

1-مرکز داوری اتاق ایران چگونه تشکیل شده و به چه اعمالی مبادرت می‌نماید؟

تنها نهاد داوری است که به موجب قانون تشکیل شده و وظیفه آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری است. البته مرکز خدمات دیگری نیز مانند میانجی گری، سازش و تایید شرط داوری مندرج در قراردادها و آموزش داوری تخصصی را نیز ارائه می‌دهد.

2-رسیدگی در مرکز داوری چه مزایایی دارد؟

سرعت در رسیدگی بالاست و هزینه‌های داوری نیز به مراتب ارزانتر از دادگستری است. مشخص بودن قواعد رسیدگی، فرآیند بازبینی پیش نویس آراء قبل از صدور رأی، تخصص در رسیدگی، رعایت اصل محرمانگی، قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری و قابلیت اجرای آرا داوری در داخل و خارج از کشور نیز از دیگر مزایای رسیدگی در این مرکز است.

3-‌ چه کسانی می‌توانند اختلافات خود را به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع نمایند؟ و آیا داشتن کارت بازرگانی الزامی است؟

به طور کلی طرفین کلیه اختلافات تجاری یا غیرتجاری داخلی و بین المللی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌توانند به مرکز داوری مراجعه کنند و داشتن کارت بازرگانی الزامی نیست.

4-‌ چه موضوعاتی قابل ارجاع به داوری هستند؟

اصل بر قابلیت ارجاع همه اختلافات و دعاوی اعم از داخلی و بین المللی به داوری است. با این حال، مقنن در برخی موارد محدودیت‌ها و یا ممنوعیت‌هایی قائل شده است. مثلاً اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی از مواردی است که برای ارجاع آنها  به داوری باید موافقت هیات وزیران و اطلاع مجلس و بعضاً موافقت مجلس (در دعاوی که طرف آن خارجی است و یا در موارد داخلی که موضوع دعوا به موجب قانون، مهم تشخیص داده باشد) اخذ شود. به علاوه، دعاوی راجع به ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب مطلقاً قابل ارجاع به داوری نیستند.

5-‌‌ آیا توافق و تراضی برای ارجاع موضوع به داوری، شکل و شیوه خاصی دارد؟

توافق برای مراجعه به مرکز داوری به شکل‌های زیر ممکن است:

الف: درج شرط داوری در قرارداد یا معامله اصلی

ب: وجود موافقتنامه برای ارجاع اختلاف به داوری مرکز بعد از بروز اختلاف

ج: توافق عملی به داوری بعد از بروز اختلافات، به این معنی که یکی از طرفین می‌تواند به مرکز داوری مراجعه نمایند و طرف دیگر عملاً موافقت خود را اعلام کند.

6-‌ آیا برای استفاده از خدمات مرکز داوری مرکز، باید متن خاصی در قرارداد درج شود؟

همینکه طرفین توافق کنند که در صورت بروز اختلاف به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مراجعه خواهند نمود، کافی است. معذلک برای اجتناب از هرگونه ابهام و مشکلات احتمالی توصیه می‌شود متن زیر در قرارداد ذکر شود یا به صورت جداگانه از قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد:

" کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است."

یا:

 “ Dispute Settlement:" All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC) for binding and final arbitration by one or three arbitrators in accordance with the Law of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator (s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding.

7-‌ آثار توافق بر ارجاع به داوری چیست؟

ایجاد صلاحیت برای نهاد داوری و سلب صلاحیت از دادگاه یا سایر مراجع رسیدگی، دو اثر مهم موافقتنامه داوری است.

8-فرآیند رسیدگی به اختلاف در مرکز داوری چگونه است؟

پس از احراز وجود شرط داوری و یا وجود هرگونه موافقتنامه داوری پس از حدوث اختلاف و تسلیم دادخواست داوری در فرم مخصوص، و همچنین پس از تبادل دادخواست و لوایح و اخذ هزینه‌های داوری، داور یا داوران تعیین و پس از امضاء قرارنامه و جلسه یا جلسات رسیدگی و در صورت لزوم قرار کارشناسی، رای داوری صادر می‌گردد.

9-‌ چه اسناد و مدارکی باید ضمیمه درخواست داوری شود؟

ضمائم درخواست به شرح ذیل می‌باشد: قرارداد حاوی شرط صلاحیت مرکز داوری اتاق ایران، مستندات احراز هویت شخص مراجعه کننده (کارت ملی یا گذرنامه در خصوص اشخاص حقیقی و آخرین روزنامه رسمی معرفی صاحبان امضای مجاز در خصوص اشخاص حقوقی) و سایر ادله و مستندات ادعا.

10-‌ درخواست داوری و ضمائم آن در چند نسخه باید ارائه شود؟

خواهان باید درخواست خود را به همراه ضمائم آن، به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه، ارائه نماید.

11-آیا ثبت درخواست داوری مستلزم پرداخت هزینه است؟

ثبت پرونده در مرکز داوری منوط به پرداخت هزینه ثبت درخواست داوری است. (در داوری‌های داخلی 000/200 ریال و در داوری‌های بین المللی 50 یورو یا معادل ریالی).

12-هزینه داوری بر چه مبنایی و چگونه محاسبه می‌گردد؟

هزینه داوری تابعی است از رقم خواسته دعوی. هزینه‌های داوری بر اساس جداول منضم به آیین نامه هزینه‌های مرکز داوری محاسبه و بالمناصفه از طرفین وصول می‌شود. در صورتیکه یک طرف (عمدتاً خوانده) سهم خود را نپردازد، طرف دیگر می‌تواند سهم طرف مستنکف را بپردازد تا از توقف رسیدگی جلوگیری شود. ضریب محاسبه  هزینه‌های داوری با افزایش خواسته کاهش می‌یابد.

13-‌ آیا هزینه‌های داوری قابل تقسیط یا تخفیف می‌باشد؟

در موارد خاص و حسب مورد، متقاضی می‌تواند با ذکر ادله و مستندات از دبیر کل مرکز داوری درخواست تقسیط و تخفیف هزینه‌های داوری را نمایند و دبیرکل وفق مقررات پس از بررسی، در خصوص آن تصمیم می‌گیرد.

14-‌ پرداخت هزینه‌های داوری در صورت وجود دعوای متقابل چگونه می‌باشد؟

وفق ماده 59 از قواعد مرکز داوری، پرداخت هزینه‌های داوری باالمناصفه بر عهده طرفین است. البته چنانچه خوانده در پاسخ به دادخواست داوری، دعوی تقابل نیز مطرح کند، خواهان دعوی اصلی و خواهان دعوای تقابل، هر یک مسئول پرداخت هزینه‌های مربوط به ادعای خود می‌باشد. معذلک در بعض موارد متناسب با مبلغ خواسته اصلی و متقابل و اوضاع و احوال پرونده، مرکز داوری می‌تواند هزینه‌های داوری را به ماخذ جمع رقم دعوای اصلی و متقابل محاسبه و بالمناصفه از طرفین دریافت نماید.

15-در صورت صدور قرار کارشناسی توسط داور یا داوران، هزینه کارشناسی بر عهده کیست؟

 اصولا هزینه کارشناسی بر عهده متقاضی کارشناسی است. ولی در موارد خاص چنانچه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر داور باشد، هزینه کارشناسی باالمناصفه بر عهده طرفین است.

16-‌ نحوه انتخاب داور در مرکز چگونه است؟

در داوری منفرد، اگر طرفین بر داور معینی توافق نداشته باشند، داور توسط مرکز تعیین می‌شود.

در داوری گروهی، هریک از طرفین می‌توانند داوران اختصاصی خود را انتخاب نمایند. سرداور را نیز طرفین یا داوران اختصاصی ایشان، انتخاب و معرفی می‌نمایند. در صورت عدم معرفی داور توسط هریک از طرفین، مرکز حسب مورد داور اختصاصی خواهان یا داور اختصاصی خوانده را انتخاب و معرفی می‌نماید. در صورت عدم توافق در مورد سرداور نیز مرکز داوری یک نفر را به عنوان سرداور (یا رییس هیأت داوری) منصوب می‌کند.

داور، همواره باید از فهرست داوران مرکز انتخاب شود.

17-‌ مدت زمان داوری در مرکز داوری چقدر است؟

مدت زمان داوری تابع ویژگی‌های هر پرونده، از جمله نوع ادعاها و پیچیدگی آنها و خصوصاً همکاری طرفین  در جریان رسیدگی است، اما به طور معمول حداقل 3 و حداکثر 6 ماه می‌باشد. استثناهایی در این خصوص وجود دارد که ناشی از شرایط خاص هر پرونده است.

18مقررات حاکم در رسیدگی به اختلافات تجاری داخلی و بین المللی چیست؟

در داوری‌های داخلی، مقررات قانون آئین دادرسی مدنی درباره داوری (باب هفتم) و در داوریهای بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 اجرا می‌شود. همچنین در هر دو گروه از دعاوی آئین نامه‌های داخلی مرکز داوری درباره نحوه ارائه خدمات (آئین و قواعد داوری،‌ آیین نامه تشکیلات، آیین نامه هزینه‌های داوری) نیز اجرا می‌شود. قواعد داوری مرکز داوری بر اساس قوانین جاری و رویه‌های بین المللی تهیه و تنظیم شده و انضباط و سرعت در جریان رسیدگی داوری و خصوصاً استحکام رأی صادره را تأمین می‌کند.

19- ‌آیا نمایندگی در دعاوی مطروحه در مرکز داوری محتاج وکالتنامه از سوی وکیل دادگستری است؟

خیر، ارائه برگه نمایندگی امضاء شده از سوی اصیل کفایت می‌نماید و نیازی به ارائه برگه وکالتنامه و مداخله وکیل دادگستری نیست. اشخاص حقیقی می‌توانند طی نامه ای نماینده خود را به سادگی معرفی کنند و اشخاص حقوقی نیز می‌توانند با امضای مجاز شرکت/ موسسه، نماینده خود را معرفی نمایند. معذلک مداخله وکیل یا مشاور حقوقی در دعاوی بزرگ و پیچیده، بهتر است.

20-‌ آیا درخواست داوری از مرکز داوری تنها در تهران امکان پذیر است؟

دفاتر مرکز داوری در اتاق‌های بازرگانی شهرستانها نیز تحت نظر مرکز داوری به امر داوری می‌پردازند. پیش نویس آراء این دفاتر پیش از امضاء و ابلاغ، در مرکز داوری اتاق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

21- نحوه اجرای آراء داوری به چه صورت است؟

چون داوری مبتنی بر تراضی و اعتماد طرفین است، در بسیاری از موارد طرفین به رأی داوری تمکین می‌کنند و طوعاً آن را اجرا می‌نمایند. با این حال، چنانچه محکوم علیه رأی را اجرا نکند، محکوم له می‌تواند با مراجعه به دادگاه صالح(که همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد) درخواست صدور اجراییه کند. در این صورت، رأی داور همچون رأی صادره از دادگاه، توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها اجرا می‌شود.

22-‌ آیا رأی داوری قابل اعتراض یا ابطال است؟

اساساً رسیدگی در داوری یک مرحله ای است. بنابر این مرحله اعتراض و تجدید نظر در داوری وجود ندارد. معذلک رأی داوری در موارد محدود و معینی که در قانون مقرر شده، به درخواست معترض به رأی قابل ابطال است، مانند اینکه داور از صلاحیت خود تجاوز کرده باشد، یا خارج از مهلت داوری رأی داده باشد، یا رأی داوری بر خلاف مفاد اسناد رسمی و یا بر خلاف نظم عمومی باشد و امثال اینها. چون جریان داوری در مرکز داوری تحت قواعد مشخص و منظمی انجام می‌گیرد، آراء داوری مرکز از اتقان و استحکام زیادی برخوردار است. مهلت درخواست ابطال رای داوری 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری خواهد بود.

23-‌ آیا رأی داوری قابل اصلاح است؟

در صورتیکه سهو قلم یا اشتباه محاسبه در رأی رخ داده باشد، به درخواست متقاضی که باید ظرف مهلت معینی مطرح نماید، رأی داوری قابل اصلاح است و داور، رأی اصلاحی صادر می‌کند. خود داور نیز ظرف مهلت معینی می‌تواند راساً اشتباه محاسبه یا سهو قلم در رأی را اصلاح کند.

24-آیا اعتراض به رای داوری مانع از اجرای آن است؟

خیر مگر دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه مستقلا در صورت لزوم با اخذ تأمین مناسب در این خصوص قرار توقف یا منع اجرا صادر کند.